Všeobecné obchodné podmienky

Použitie informácií — Beriem na vedomie, že informácie a materiály poskytnuté v mojom mene v rámci tejto prihlášky sa použijú v súvislosti so súťažou EY Cyber Security Trophy (i) spoločnosťou Ernst & Young, s. r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 839 121 (ďalej len „EY“) a členmi nezávislej poroty súťaže EY Cyber Security Trophy na účely posúdenia prihlášky a vydania tlačovej správy v prípade, že ma vyberú za jedného z víťazov súťaže EY Cyber Security Trophy; (ii) vybranými sponzormi súťaže EY Cyber Security Trophy na účely ich účasti pri návštevách podnikov, na účely prieskumu, marketingové účely a pri ďalších aktivitách súvisiacich so súťažou EY Cyber Security Trophy ; (iii) EY a členskými spoločnosťami Ernst & Young Global Limited (EYG) lokalizovanými na území Slovenskej a Českej republiky (ďalej len „členské spoločnosti“) na účely prerokovania možných obchodných príležitostí so  spoločnosťou, ktorú zastupujete vrátane tých, ktoré sa týkajú tretích strán, na účely prieskumu a marketingové účely. Týmto dávam súhlas na použitie týchto informácií na uvedené účely a na dobu uvedenú v Oznámení o ochrane údajov k Informačnému systému súťaže EY Cyber Security Trophy a vyhlasujem, že som získal všetky oprávnenia, súhlasy alebo vzdania sa práv a nárokov požadované na tieto účely. Ďalej súhlasím, aby sa tieto informácie použili na výskumné, vzdelávacie alebo iné účely za predpokladu, že takéto použitie neodhalí moju identitu alebo identitu spoločnosti, iným subjektom okrem EY, členských spoločností, sponzorov, porotcov a ich príslušných pridružených subjektov.


Overenie informácií — Beriem na vedomie, povoľujem a súhlasím s tým, že v súvislosti s mojou účasťou na súťaži EY Cyber Security Trophy smú EY členské spoločnosti a/alebo tretie strany konajúce v ich mene vyhľadávať informácie o mojej osobe alebo o spoločnosti, ktorú zastupujem s cieľom potvrdiť alebo doplniť informácie v rámci tejto prihlášky tak, že (i) budú hľadať na verejne dostupných zdrojoch (vrátane okrem iného informácií dostupných na sociálnych médiách alebo všeobecne na internete, resp. v súdnych, správnych a iných záznamoch a/alebo že (ii) overia informácie o mojom doterajšom vzdelaní, úverovú históriu či záznamy v registri trestov. Oprávňujem všetky osoby, vyšetrovacie úrady a vzdelávacie inštitúcie, aby EY, členským spoločnostiam a/alebo tretím stranám konajúcim v ich mene poskytli všetky informácie o mojom doterajšom vzdelaní.


Oslobodenie od záväzkov — Vzhľadom na moju účasť na súťaži EY Cyber Security Trophy týmto vo svojom mene a v mene mojich dedičov zbavujem a navždy oslobodzujem (i) EY a členské spoločnosti; (ii) partnerov, zamestnancov, splnomocnené osoby, akcionárov, spoločníkov, zástupcov, nástupcov a nadobúdateľov práv všetkých uvedených subjektov; a (iii) členov nezávislej poroty súťaže EY Cyber Security Trophy od všetkých záväzkov, nárokov, žalôb, odškodnení, nákladov či výdavkov akejkoľvek povahy vyplývajúcich alebo akokoľvek súvisiacich s mojou účasťou na súťaži EY Cyber Security Trophy vrátane (okrem iného) všetkých informácií alebo materiálov poskytnutých v súvislosti s touto prihláškou; ďalej vrátane kontroly všetkých informácií súvisiacich s mojou účasťou na súťaži EYCyber Security Trophy; akýchkoľvek podujatí, ceremónií alebo propagačných aktivít týkajúcich sa tejto súťaže a/alebo mojej účasti na tejto súťaži a vrátane rozhodnutí nezávislých porôt vo vzťahu k prihláške a/alebo mojej účasti na súťaži EY Cyber Security Trophy.


Použitie fotografie apod. — V prípade, že sa stanem jedným z víťazov súťaže EY Cyber Security Trophy, udeľujem týmto EY, členským spoločnostiam a tým, ktorí konajú v mene uvedených subjektov, nevýhradné a prevoditeľné právo, nie však povinnosť, voľne používať, redigovať, publikovať a reprodukovať moje meno a ostatné zobrazenia vrátane okrem iného mojich životopisných údajov, obrázkov, portrétov, fotografií, filmov, videozáznamov, nahrávok môjho hlasu alebo akýchkoľvek písomných vyhlásení, ktoré poskytnem v súvislosti so súťažou EY Cyber Security Trophy na účely, ktoré okrem iného zahŕňajú prípravu a zverejnenie marketingových materiálov, propagačných publikácií, mediálnych publikácií a spravodajstva, obrazových záznamov a ďalších materiálov, ktoré môžu byť určené pre interných alebo externých prijímateľov. Súhlasím, že za takéto použitie nebude ani mne, ani spoločnosti, ktorú zastupujem prináležať žiadna náhrada.


Obmedzenie zodpovednosti — Vyhlasujem, že EY, členské spoločnosti, ich subdodávatelia alebo členovia nezávislej poroty súťaže EY Cyber Security Trophy nebudú zodpovedné voči mne, spoločnosti, ktorú zastupujem alebo pridruženým subjektom (alebo ich príslušným nástupcom či oprávneným nadobúdateľom) za akékoľvek následné, náhodné alebo nepriame škody, alebo za odškodnenia s pokutou, alebo odškodnenia s povahou trestu alebo zvláštne škody (vrátane ušlého zisku, údajov, podnikania alebo goodwillu) v súvislosti so súťažou EY Cyber Security Trophy bez ohľadu na to, či zodpovednosť vychádza z porušenia zmluvy alebo z protiprávneho konania, či ide o plnú zodpovednosť, porušenie zmluvnej podmienky, zlyhanie základného účelu alebo iné, a to aj za predpokladu, že niektorý z týchto subjektov bol na možnosť takýchto škôd upozornený.


Právne spory — Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z mojej účasti na súťaži EY Cyber Security Trophy alebo s ňou súvisiaci podlieha výhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky alebo Českej republiky. 


Zrušenie — Beriem na vedomie, že udelenie ocenenia v rámci súťaže EY Cyber Security Trophy a moja schopnosť vystupovať v pozícii jedného z víťazov ocenenia EY Cyber Security Trophy podliehajú zrušeniu a ukončeniu za predpokladu, že sa zúčastním, resp. bude existovať predpoklad mojej údajnej účasti, na aktivitách, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť súťaž EY Cyber Security Trophy .


EY si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž EY Cyber Security Trophy bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. EY si vyhradzuje právo pravidlá súťaže EY Cyber Security Trophy kedykoľvek zmeniť. Pravidlá súťaže EY Cyber Security Trophy, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže EY Cyber Security Trophy (so zapracovanými doplneniami) EY zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže EY Cyber Security Trophy.


EY vám nehradí žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré vám prípadne vzniknú z dôvodu vašej účasti v súťaži EY Cyber Security Trophy.

Pravidlá

Do súťaže EY Cyber Security Trophy sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej alebo Českej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorá pôsobí v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu prostredníctvom registračného/nominačného formuláru, alebo zaslaním prihlášky/nominácie na emailovú adresu eyeso@sk.ey.com alebo eyeso@cz.ey.com v termíne do 30.10.2022.

  • Zo súťaže sú vylúčení partneri súťaže, sponzori, členovia poroty súťaže a celorepublikoví víťazi súťaže z predchádzajúcich ročníkov.

  • Účasť v súťaži je bezplatná.

  • Porota a hodnotiace kritériá
    Nezávislá porota je zložená z odborníkov v oblasti  informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Jednotlivých súťažiacich hodnotí na základe poskytnutých informácií a podľa nasledujúcich kritérií: Zrealizované projekty, postupy a procesy, úspechy, inovácie, čestnosť a poctivosť, technické zručnosti, vzdelávanie.

 Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční v novembri 2022.

Všeobecné pokyny na vyplnenie a podanie nominačnej prihlášky

Vyplnenie a odoslanie prihlášky by vám malo zabrať 10 minút. Ak chcete vyplniť prihlášku v tomto čase, odporúčame vám pripraviť si vopred tieto informácie: informácie týkajúce sa vašej pracovnej histórie (v spoločnosti), všeobecné informácie o spoločnosti a predstavenie projektu.

Kontakt

Zakladateľ a organizátor súťaže

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
eyeso@sk.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediálni partneri

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.

Informácie o súboroch cookie