Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informačný systém súťaže EY Cyber Security Trophy

Úvod

V spoločnosti EY sa zameriavame na uplatňovanie čestných informačných postupov, ktorých cieľom je chrániť vaše súkromie a zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Sme presvedčení, že každý z nás získava výhody voľného toku informácií, ktoré sa získavajú a používajú zodpovedne. Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je opísať postupy, ktoré EY dodržiava v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Informačného systému súťaže EY Cyber Security Trophy (ďalej len „Systém“) vo vzťahu k všetkým fyzickým osobám, ktorých osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú v Systéme.
Získavať a spracúvať vaše osobné údaje v Systéme môžeme len za týchto podmienok:

Používanie Systému

Poskytnutie vašich osobných údajov nie je z vašej strany povinné, avšak vaše odmietnutie poskytnutia svojich osobných údajov alebo  ich spracovania, bude to mať za následok, že sa nebudete môcť zúčastniť na súťaži EY Cyber Security Trophy.

Kto je prevádzkovateľom Systému?

„EY“ zahŕňa jednu alebo viaceré členské spoločnosti Ernst & Young Global Limited (EYG), pričom každá je samostatná právnická osoba a každá je oprávnená samostatne vystupovať ako prevádzkovateľ osobných údajov. Subjektom, ktorý koná ako prevádzkovateľ osobných údajov poskytnutím tohto Systému, v ktorom  budú spracované a uložené vaše osobné údaje, je EYGM Limited, členská spoločnosť EYG. Informácie, ktoré poskytnete do Systému, sú zdieľané EYGM Limited s jednou alebo viacerými členskými spoločnostiam EYG, ktoré sú lokalizované kdekoľvek vo svete (pozri ďalej časť „Prečo potrebujeme vaše informácie?“). Každá z týchto členských spoločností bude spoločným prevádzkovateľom osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa jej miestnej súťaže EY Cyber Security Trophy.
Databáza, v ktorej sú uložené všetky informácie v rámci Systému, sa nachádza v globálnom dátovom centre EY v Nemecku.

Aký druh osobných údajov je spracúvaný v Systéme?

Osobné údaje, ktoré sú v Systéme získavané a spracúvané, sa týkajú, kandidátov, sponzorov, porotcov a osôb EY (všetkých zamestnancov, partnerov a zmluvných kontraktorov reprezentujúcich EY) zodpovedných za správu Systému:

I. Prihlásení kandidáti

Osobné údaje spracúvané v Systéme týkajúce sa prihlásených kandidátov v rámci súťaže EY Cyber Security Trophy zahŕňajú ich meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), a názov spoločnosti. Ďalšie osobné údaje obsiahnuté v krátkom predstavení v rámci prihlášky môžu obsahovať ďalšie údaje ako napr. počet rokov strávených v spoločnosti.
EY smie vyhľadávať informácie o prihlásenom kandidátovi alebo jeho spoločnosti na účely overenia alebo doplnenia údajov uvedených v prihláške do súťaže EY Cyber Security Trophy (Overenie spoľahlivosti údajov). Overenie spoľahlivosti údajov môže v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi obsahovať informácie získané z verejne dostupných zdrojov, napr. (sociálnych) médií, úverovú históriu, informácie zo súdnych a iných dostupných verejných registrov, informácie z registra trestov alebo informácie získané z externých zdrojov.

Prístup k vašim osobným údajom a ich prenos v Systéme

EY nebude prenášať vaše osobné údaje tretím stranám (iným než stranám uvedeným nižšie), pokiaľ nebudeme mať vaše povolenie alebo to od nás nebude požadovať platný právny predpis. Vaše osobné údaje poskytneme len tretím osobám, ktoré sa písomne zaviazali zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. V súvislosti so súťažou EY Cyber Security Trophy majú k vašim osobným údajom v Systéme prístup tieto osoby:

  • Prihlásení kandidáti majú prístup (s možnosťou čítania, editácie alebo tlače) k osobným údajom, ktoré sa týkajú ich vlastnej prihlášky, pred podaním príslušného formulára do Systému. Po odoslaní prihlášky si prihlásení kandidáti môžu svoju prihlášku len prezerať (tj. len možnosť čítania).
  • Porotcovia môžu mať prístup alebo im môžu byť poskytnuté osobné údaje v Systéme týkajúce sa prihlásených kandidátov, ktorých budú hodnotiť. Porotcovia budú mať prístup k údajom za účelom prezerania a hodnotenia prihlášok.
  • Sponzori nemajú prístup do samotného Systému a dostanú prístup k limitovaným osobným údajom (to môže zahŕňať mená prihlásených kandidátov a v niektorých prípadoch PDF alebo podobnú kópiu prihlášky .
  • Osoby EY na všetkých úrovniach sú povinné dodržiavať mnohé odborné štandardy a firemné smernice riadiace použitie osobných údajov, s ktorými prichádzajú do kontaktu pri výkone svojich povinností a ktoré sa vzťahujú na osobné údaje týkajúce sa prihlásených kandidátov, získané v rámci súťaže EY Cyber Security Trophy. Informácie o prihlásených kandidátoch majú vo všeobecnosti k dispozícii len osoby EY, ktorí tieto informácie potrebujú poznať, a to v zodpovedajúcom rozsahu.

Uvedené prístupové práva zahŕňajú prenos osobných údajov v rámci právnych poriadkov rôznych krajín (vrátane krajín mimo Európskej únie), v ktorých EY pôsobí (sídla spoločností EY nájdete na webových stránkach http://www.ey.com/ourlocations). EY bude vaše osobné údaje v Systéme spracovávať v súlade s príslušnou legislatívou a profesnými predpismi danej krajiny. EY má komplexný globálny program ochrany osobných údajov, ktorý zahŕňa Záväzné vnútropodnikové pravidlá schválené Európskou úniou (http://www.ey.com/gl/en/home/ey-data-protection-binding-corporate-rules-program). EY tiež certifikovala Štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, ktorý spravuje Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických a ktorý poskytuje spoločnostiam, ako je EY, mechanizmus na dodržiavanie požiadaviek EÚ v oblasti ochrany údajov pri prenose osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov amerických. Viac informácií o dodržiavaní Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA zo strany EY nájdete k Štítu Vyhlásení EY o ochrane osobných údajov (http://www.ey.com/us/en/home/ey-privacy-shield-data-privacy-statement).

Prečo potrebujeme vaše informácie?

Osobné údaje, ktorých spracovanie prebieha v Systéme, sa použijú predovšetkým na podporu vašej prihlášky do súťaže EY Cyber Security Trophy.


Okrem toho EY priebežne používa osobné údaje na tieto účely:

 

  1. Na účely prieskumu realizovaného EY alebo v spolupráci s inými organizáciami v oblastiach súvisiacich s informačnou bezpečnosťou, a to v súhrnnej podobe alebo anonymne.
  2. Na účely pozvania niektorých prihlásených kandidátov na vybrané podujatia organizované EY pre prihlásených kandidátov alebo účastníkov minulých ročníkov súťaže EY Cyber Security Trophy.
  3. Na účely pozvania niektorých prihlásených kandidátov na účasť v prieskumoch alebo štúdiách ideového vedenia štúdií, ktoré sa zameriavajú na témy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.
  4. Na účely identifikácie a kontaktovania prihlásených kandidátov, pre ktorých by mohla byť výhodná buď ponuka relevantných služieb EY, alebo zoznámenie s inými lídrami v odbore, ktorí by mohli mať záujem sa s týmito prihlásenými kandidátmi stretnúť.
  5. Na účely vypracovania a publikovania, tlačovej správy, marketingových materiálov, propagačných publikácií, mediálnych publikácií a spravodajstva, videí a iných materiálov súvisiacich so súťažou EY Cyber Security Trophy bez ohľadu na to, či sú určené na interné alebo externé použitie.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje v Systéme, napr. kontaktné údaje o účastníkoch, budú vymazané po 10 rokoch od ukončenia súťaže EY Cyber Security Trophy alebo v požadovanej lehote v súlade s lokálnymi právnymi predpismi. Jediné informácie týkajúce sa prihlásených kandidátov, ktoré budú uložené po uplynutí uvedenej lehoty, sú meno, spoločnosť, s ktorou sú spojení, rok, v ktorom sa zúčastnili na súťaži EY Cyber Security Trophy, a dosiahnuté umiestnenie.

Citlivé osobné údaje

Citlivé osobné údaje odhaľujú váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, resp. v právnych poriadkoch niektorých krajín aj trestné činy alebo odsúdenia za trestné činy.
EY od vás cielene nezískava prostredníctvom Systému žiadne citlivé osobné údaje a cieľom Systému nie je takéto osobné údaje spracúvať. Ďalej chceme upozorniť, že voľné textové pole/polia by nemalo/nemali byť zaplnené nadmerným množstvom osobných údajov (vrátane citlivých osobných údajov) a/alebo dôverných informácií o klientoch.

Prístup, oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenosnosť údajov

V zmysle právnych predpisov ste oprávnený požiadať o podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré o vás EY má.


Ak si želáte potvrdiť, či sa vaše osobné údaje spracúvajú v Systéme, alebo potrebujete prístup k svojim osobným údajom v Systéme, svoju žiadosť nám zašlite na e-mailovú adresu: dataprivacy@sk.ey.com.


Ak chcete potvrdiť presnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov alebo žiadate o opravu, vymazanie či obmedzenie ich spracúvania, prípadne o kópiu svojich osobných údajov v jednoducho prenosnom formáte, zašlite e-mail na adresu: dataprivacy@sk.ey.com.

Bezpečnosť

EY má záväzok prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Disponuje technickými a organizačnými prostriedkami, ktoré ochránia a zabezpečia vaše osobné údaje pred zverejnením a neumožnia k nim neoprávnený prístup. Všetky osoby EY a jej tretie osoby, ktoré sa zúčastňujú na spracúvaní vašich osobných údajov, majú povinnosť rešpektovať ich dôverný charakter.

Sťažnosti

Ak máte obavy z porušenia právnej úpravy ochrany osobných údajov alebo akéhokoľvek iného predpisu zo strany EY, pošlite email na dataprivacy@sk.ey.com. Zodpovedná osoba vašu žiadosť prešetrí a informuje vás, akým spôsobom sa vaša sťažnosť vybaví a vyrieši.

V prípade, že nebudete spokojný so spôsobom, akým bola v EY vyriešená vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť aj na súd s príslušnou jurisdikciou.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo si myslíte, že toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nerieši vaše obavy, pošlite e-mail na adresu: global.data.protection@ey.com, resp. kontaktný e-mail na slovenskú zodpovednú osobu je: eva.lopatova@sk.ey.com; pričom kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov v Slovenskej republike sú: Ernst & Young, s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, e-mailová adresa: office@sk.ey.com, tel.: +421 233 339 111.

Potvrdenie

Po vyjadrení vášho súhlasu s podmienkami uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov elektronickou formou, sa budú tieto považovať za účinné od dátumu vášho súhlasu a zostanú v účinnosti po celé obdobie vašej účasti v súťaži EY Cyber Security Trophy a aj po skončení tohto obdobia v súlade s vyššie uvedenou časťou Uchovávanie údajov. Svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v Systéme môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas s vyššie uvedeným neposkytnete, nebudete sa môcť zúčastniť na súťaži EY Cyber Security Trophy.

Kontakt

Zakladateľ a organizátor súťaže

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
eyeso@sk.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediálni partneri

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.

Informácie o súboroch cookie